Verenigingsreglement Skivereniging Fryslân.

1. Skivereniging Fryslân – hierna te noemen “de vereniging” is lidrechtspersoon van de te ’s Gravenhage gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Ski Vereniging en is opgericht op achttien april negentienhonderd zesennegentig.

2. Binnen de doelstellingen van de Nederlandse Ski Vereniging organiseert de vereniging activiteiten, zoals SneeuwFit en alle andere activiteiten die verband houden met het bevorderen van de skisport en aanverwante takken van sneeuwsport, in de breedste zin van het woord. De activiteiten worden gehouden in diverse plaatsen in Friesland en worden geleid door docenten die daartoe bevoegd zijn.

3. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Deelname aan alle activiteiten is daarom volledig op eigen risico.

4. De plaatsen, tijden en tarieven van de cursussen worden op de website vermeld.

5. De cursustarieven en de contributie worden vooraf vastgesteld in de Algemene Vergadering. De tarieven van speciale aanbiedingen en incidentele cursussen worden door het bestuur vastgesteld. De tarieven worden vermeld op de website.

6. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april.

7. Elk lid meldt zich tot wederopzegging schriftelijk aan bij de ledenadministratie van de vereniging. De vereniging is statutair verplicht ieder lid als clublid bij de Nederlandse Ski Vereniging aan te melden, tenzij het lid op het tijdstip van de aanmelding bij de vereniging al lid is.

8. Deelnemer is degene die zich voor één of meer cursussen inschrijft en lid wordt of is van de vereniging.

9. Het is niet toegestaan dat deelnemer zich laat vervangen door iemand die zich niet voor de betreffende cursus c.q. het betreffende cursusuur heeft aangemeld.

10.Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging en/of deelname aan een training kan uitsluitend bij de ledenadministratie van de vereniging en wel vóór één april van het lopende verenigingsjaar. Wordt er niet vóór genoemde datum opgezegd, dan wordt het lidmaatschap en de deelneming aan de cursussen van de vereniging stilzwijgend verlengd en blijven contributie en cursusgeld gedurende het gehele daaropvolgende verenigingsjaar verschuldigd.

11.Bij tussentijdse opzegging door deelnemer bestaat er geen recht op teruggave van de betaalde gelden.

12.Wijziging van deelneming kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van de vereniging vóór één april van het lopende verenigingsjaar.

13.Het lid dient aan de vereniging een machtiging af te geven voor afschrijving van contributie en cursusgeld.

14.Adreswijzigingen van leden moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de vereniging en wanneer men hoofd- of gezinslid is, ook aan de ledenadministratie van de Nederlandse Ski Vereniging.

15.De vereniging behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvan het aantal deelnemers niet toereikend is, te annuleren. Het bestuur zal in overleg met de deelnemers een oplossing zoeken.

16.Indien deelnemer tijdens het seizoen van cursusuur en/of –plaats wil veranderen, kan dit in overleg met de sneeuwfitcoördinator.

17.Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn opgenomen in de statuten van de vereniging. Deze liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.

18.Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vereniging op tien oktober negentienhonderd en negenennegentig. Dit reglement is voor het laatst aangepast in de Algemene Vergadering van dertig oktober tweeduizendenzes.

19. Datum inwerkingtreding van dit reglement: één januari tweeduizendenzeven.

Contact

Contact gegevens:

Skiverenigingfryslan.nl

  e-mail

logo

Ervaren

Wilt u:

  • Lekker bewegen dicht bij huis?
  • In een goede conditie de winter door?
  • Gezellig sporten in groepsverband maar wel op uw eigen niveau?                               
  • Sportief ontspannen in de mooie bossen van Friesland?
  • Ook mensen die niet skiën zijn bij ons aan het juiste adres voor algemene conditie- en looptraining.

Dan bent u bij Skivereniging Fryslân aan het goede adres.

Uiteraard bent u van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen.

 

Linken

 

nsv

 

© 2019 Skivereniging Fryslân | Webdesign B.Bouma

NAAR BOVEN