Algemene Voorwaarden van Rijschool Anton van Dalen Wolvega

Artikel 1: Verplichtingen Rijschool Anton van Dalen Wolvega:

 1. Je krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ( WRM ). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig "instructeurscertificaat".
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
 3. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 4. De rijschool heeft,  voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een bedrijfsverzekering afgesloten.
 5. De rijschool houdt de voortgang van jouw lessen bij op een digitale les kaart. Controleer de gegevens op de digitale les kaart, met name de gevolgde lesuren en de betaalde termijnen. Als de gegevens op jouw digitale les kaart niet kloppen dan heb je 14 dagende tijd om dit te melden, zodat dit eventueel aangepast kan worden.

Artikel 2: Verplichtingen van de cursist:

 1. Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
 2. Zorg er voor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, weet dan, dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats op je wacht. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles geheel in rekening te brengen.
 3. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo snel mogelijk, want wanneer je binnen 48 uur voor de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, zal de rijschool je dit lesuur in rekening brengen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden bij deze 48 uur wel meegerekend. Indien de rijinstructeur telefonisch niet bereikbaar is kan je ook een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een binnen 48 uur afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht indien er een dringende reden is, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. Dringende redenen zijn:
  - een overlijden in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden.
  - wanneer je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Uiteraard moet je dit wel kunnen aantonen.
 4. De leerling verstrekt naar waarheid alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, medische bezwaardheden, alcohol en of drugsgebruik aan de rijschool. Het rijden onder invloed van alcohol en /of drugs is te allen tijde verboden.
 5. De leerling verstrekt naar waarheid alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, medische bezwaardheden, alcohol en of drugsgebruik aan de rijschool. Het rijden onder invloed van alcohol en /of drugs is te allen tijde verboden.
 6. Indien de leerling iets verzwijgt uit wat in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden en enige vorm van schadevergoeding.
 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling en zal de leerling de rijschool zo veel mogelijk vrijwaren van aansprakelijkheden die het gevolg zijn van deze schade.

Artikel 3: Betaling van de afgenomen diensten:

 1. De betaling van een les dient voldaan te zijn voor aanvang van de betreffende les. Dit kan geschieden op verschillende wijzen:
  -contant.
  -voortijdige overmaking op de bankrekening van de rijschool.
  Indien de les niet vooraf betaald is heeft de rijschool het recht de les te annuleren, waarbij de factuur van deze les echter wel voldaan dient te worden.
 2. Wanneer je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, dan krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Na deze waarschuwing dien de factuur binnen 8 dagen te worden voldaan. Wordt dit echter ook achterwege gelaten dan ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 per overtreding aan administratiekosten. Bovendien zal de rijschool rente gaan rekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de afgesproken rijles. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

Artikel 4: Overeenkomst:

 1. . Voor het volgen van lessen zal een overeenkomst getekend moeten worden. Dit kan ook elektronisch gebeuren.
 2. Bij de pakketten kan de rijschool besluiten om betalingen in termijnen te accepteren. Hier zijn echter wel administratie kosten aan verbonden a € 15,-
  a. De eerste termijn dient binnen 1 week voor het begin van het lessenpakket op de rekening van de rijschool te zijn gestort. Indien dit niet plaatsvindt, dan zal het bepaalde in artikel 3 lid 2 van toepassing zijn.
 3. Wanneer je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op een gedeeltelijke restitutie.

Artikel 5: Rij(her)examen:

 1. Ten tijde van een examen dienen alle openstaande facturen voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is dan heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de cursist.
 2. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende: wanneer je niet of te laat op je examen verschijnt om redenen die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Bij het niet kunnen tonen van de juiste (geldige) documenten of bij het te laat verschijnen op de afgesproken locatie, dan moet je de kosten van een nieuw examen zelf betalen.
 3. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Wanneer jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dan dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.

Artikel 6: Annulering examen:

 1. . Indien het rijexamen niet doorgaat omdat het CBR deze annuleert wegens slecht weer, dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool zal verder geen kosten aan je door berekenen.

Artikel 7: Stoppen met de lessen:

 1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Wanneer je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je altijd per direct met je opleiding stoppen. Het bepaalde in artikel 2 lid 3 blijft echter wel van toepassing.
 2. Heb je een lespakket afgesproken, dan blijft de betalingsverplichting van het hele pakket in stand, en dient betaling volgens het afgesproken betalingsschema te worden voldaan. Er zal derhalve ook geen restitutie plaatsvinden.
 3. De rijschool heeft altijd de mogelijkheid de rijopleiding zonder opgave van reden stop te zetten. Hierbij zullen alle reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden. De rijschool zal echter nimmer een boete verschuldigd of anderszins aansprakelijk zijn.

Artikel 8: Vrijwaring / Aansprakelijkheid:

 1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto, dan gelden de volgende afspraken:
  a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

  b. Als jij je tijdens de rijles zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een overtreding dan wel aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.

  c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/ of  andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Wanneer  na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je aansprakelijk gesteld. Het bepaalde in artikel 2 lid 5 tot en met lid 7 is dan van toepassing.

  d. Het is verboden medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden zoals bepaald in artikel 2 lid 5 tot en met lid 7.
 2. Je dient de rijschool op de hoogte te brengen indien je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de(brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Artikel 9: Juridisch: Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10: Privacy:

Rijschool A. van Dalen gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor zakelijke omgeving betreffende de rijschool activiteiten.

Artikel 11: Persoonsgegevens:

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

 

Contact

Contact gegevens:

Skiverenigingfryslan.nl

  e-mail

logo

Ervaren

Wilt u:

 • Lekker bewegen dicht bij huis?
 • In een goede conditie de winter door?
 • Gezellig sporten in groepsverband maar wel op uw eigen niveau?                               
 • Sportief ontspannen in de mooie bossen van Friesland?
 • Ook mensen die niet skiën zijn bij ons aan het juiste adres voor algemene conditie- en looptraining.

Dan bent u bij Skivereniging Fryslân aan het goede adres.

Uiteraard bent u van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen.

 

Linken

 

nsv

 

© 2019 Skivereniging Fryslân | Webdesign B.Bouma

NAAR BOVEN